Όροι χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου

Το gvfurniture.gr (εφεξής website ) αποτελεί ένα κανάλι επικοινωνίας μεταξύ της εταιρείας g&v architectural furniture (εφεξής η Εταιρεία ) και το κοινό (στο εξής «χρήστες») μέσω του διαδικτύου. Οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας εν γένει υπόκεινται σε αλλαγές κατά την κρίση της εταιρίας, χωρίς προηγούμενη σχετική ειδοποίηση. Το σύνολο του περιεχομένου αυτής της σελίδας και την ιστοσελίδα της Εταιρίας εν γένει (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, γραφικών, των εικόνων, τα αρχεία απολύτως) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας με όλα τα δικαιώματα, εκτός αν άλλως ειδικά ορίζεται.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλα τα εμπορικά σήματα και τα λογότυπα που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα, η επωνυμία της εταιρείας, πληροφορίες, δεδομένα, εικόνες, έγγραφα, υποδείγματα κλπ αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή ή με οποιονδήποτε τρόπο χρήση αυτών, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο. Η Εταιρεία απαγορεύει ρητώς την χρήση των ως άνω για οποιονδήποτε λόγο πέραν την απλής και απευθείας ανάγνωσης.

Έγγραφα

Όλα τα έγγραφα τα οποία παρέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο (ενδεικτικά πληροφορίες) εμπίπτουν στην ως άνω περίπτωση. Η εταιρεία δεν δεσμεύεται σε καμία περίπτωση από το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου.

Περιορισμός Ευθύνης

Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν αποτελούν πλήρη ενημέρωση ως προς τις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία ούτε ως προς την εν γένει λειτουργία της. Για ακριβείς πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στα τηλέφωνα της εταιρείας που αναφέρονται στον παρόντα δικτυακό τόπο. Η εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται στον παρόντα δικτυακό τόπο και ο κάθε χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να επικοινωνήσει με την εταιρεία ώστε να λάβει αναλυτικές πληροφορίες.Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τον παρόντα δικτυακό τρόπο κατά την δική της διακριτική ευχέρεια και να απαγορεύει την είσοδο χρηστών εάν κρίνει αυτό σκόπιμο καθώς και να αλλάζει ή ανακαλεί κωδικούς εισόδου και ονόματα χρήστη (user name/ password)

Προσωπικά δεδομένα

Η πρόσβαση στο Website και η λήψη των προβαλλομένων σε αυτό αγαθών προϋποθέτει την γνωστοποίηση από τους χρήστες προς το Website των στοιχείων που κατά την κρίση της Εταιρείας είναι απαραίτητα για την επιτυχή και ασφαλή παροχή και λήψη των αιτουμένων αγαθών. Οι χρήστες οφείλουν να γνωστοποιούν στο Website το σύνολο των αληθών στοιχείων που απαιτούνται κατά την κρίση του Website για την ολοκλήρωση της παροχής όπως π.χ. όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, στοιχεία πιστωτικής κάρτας. Με την εισαγωγή των αιτουμένων στοιχείων κάθε χρήστης παρέχει τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που οικειοθελώς εισάγει για το σκοπό της λήψης των αιτουμένων αγαθών.

Το Website συλλέγει και τηρεί αποκλειστικά και μόνο τα προσωπικά δεδομένα που ο εκάστοτε χρήστης γνωστοποιεί με την εισαγωγή των αιτουμένων πληροφοριών στα αντίστοιχα πεδία ή και των απαντήσεών του στο πλαίσιο συγκεκριμένων ενεργειών που διενεργεί το Website και οικειοθελώς μπορούν να συμμετέχουν οι χρήστες.

Σκοπός της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που δηλώνει κάθε χρήστης στο Website, αποτελεί η παροχή των υπηρεσιών και η προμήθεια των αγαθών που αιτείται μέσω του website, για την λήψη των οποίων απαιτείται η χρήση ή και η επεξεργασία τους.

Κάθε χρήστης με την αποδοχή των παρόντων όρων παρέχει την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του για χρήση, τήρηση, επεξεργασία και διαβίβαση των προσωπικών στοιχείων και δεδομένων που αυτός γνωστοποιεί στο Website από το Website και τους Τρίτους Παρόχους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η λήψη των αγαθών που αυτός αιτείται μέσω του Website.

Tο Website διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας που έχει γνωστοποιήσει οποιοσδήποτε χρήστης για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του καθώς και σχετικών προσφορών ή και ανακοινώσεων.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης δεν επιθυμεί πλέον να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά του δεδομένα για την αποστολή τέτοιου είδους ενημέρωσης από τo Website μπορεί να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση sales@gvfurniture.gr από την ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του αναφέροντας «ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΩ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ».

Οποιοσδήποτε χρήστης, εφόσον το επιθυμεί, έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί οποτεδήποτε να ενημερωθεί σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα που τηρούνται από το Website, τους αποδέκτες τους, το σκοπό της τήρησης και της επεξεργασίας τους καθώς και την τροποποίηση, διόρθωση ή τη διαγραφή τους, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση sales@gvfurniture.gr από την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας την οποία έχει δηλώσει, επισυνάπτοντας αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας.

H συλλογή, τήρηση, επεξεργασία και διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων που γνωστοποιούν οι χρήστες στο Website μέσω του website συλλέγονται και τυγχάνουν χρήσης και επεξεργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006, ως ισχύουν.

Το Website επιτρέπει την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση του σκοπού της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας τους, ως αυτή γνωστοποιείται με τους παρόντες όρους. Στο πλαίσιο αυτό το Website επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να παράσχει εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή και δικαίωμα χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, στα οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση της επεξεργασίας.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από τους Τρίτους Παρόχους καθορίζεται σύμφωνα με τους αντίστοιχους όρους που οι ίδιοι διαμορφώνουν και γνωστοποιούν και το Website ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά.Το Website επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που της γνωστοποιούνται κατά τρόπο που να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση ή η αποκάλυψη του προσώπου που αυτά αφορούν, για στατιστικούς, προωθητικούς, ερευνητικούς ή και διαφημιστικούς σκοπούς, γνωστοποιώντας αυτά και σε τρίτα πρόσωπα π.χ. εταιρείες ερευνών αρμόδια για την ολοκλήρωση των ανωτέρω σκοπών.

Προϋποθέσεις πρόσβασης και χρήσης.

Οι χρήστες των υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχονται μέσω του website θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και σε περίπτωση που ενεργούν για λογαριασμό τρίτων προσώπων να είναι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι σχετικά .Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο οποιοσδήποτε χρήστης δεν αποδέχεται έναν ή περισσότερους από τους παρόντες όρους χρήσης, οφείλει να απέχει από την χρήση του website και των υπηρεσιών άλλως τεκμαίρεται ότι οι όροι συνεχίζουν να είναι ανεπιφύλακτα αποδεκτοί από τον συγκεκριμένο χρήστη.

Οι τιμές που αναγράφονται στο Website σε αντιστοίχιση με κάθε προσφερόμενο αγαθό αποτελούν το συνολικό αντίτιμο για τo συγκεκριμένο αγαθό, το σύνολο των αναλογούντων φόρων και τελών που ισχύουν κατά τον χρόνο της ολοκλήρωσης της παραγγελίας, εκτός εάν άλλως ορίζεται ειδικότερα στο Website. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση χρήσης της υπηρεσίας τηλεφωνικής παραγγελίας, ο ενδιαφερόμενος χρήστης θα ενημερώνεται για το κόστος αυτής, και η χρέωση θα πραγματοποιείται εφόσον το αποδεχθεί. Η εντολή παραγγελίας δεσμεύει τον χρήστη, ο οποίος σε κάθε περίπτωση οφείλει να εξοφλήσει το αντίστοιχο τίμημα. Το αντίτιμο κάθε αγαθού εξοφλείται σύμφωνα με τον τρόπο που γνωστοποιείται στο website σχετικά. Κάθε χρήστης οφείλει να χρησιμοποιεί πιστωτική κάρτα της οποίας είναι νόμιμος κάτοχος και εξουσιοδοτημένος χρήστης. Σε περίπτωση που γίνεται χρήση πιστωτικής κάρτας τρίτου προσώπου απαιτείται η προσκόμιση έγγραφης ειδικής προς τούτο εξουσιοδότησης ή συναίνεσης του νομίμου κατόχου αυτής. Η εταιρεία δικαιούται να ζητήσει οποτεδήποτε στο πλαίσιο της παροχής και χρέωσης των υπηρεσιών την προσκόμιση από οποιονδήποτε χρήστη όποιων στοιχείων θεωρεί το ίδιο απαραίτητα (π.χ. αντίγραφο ΔΑΤ ή Διαβατηρίου, αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας κ.λπ.) προκειμένου να ταυτοποιήσει τα στοιχεία του χρήστη των υπηρεσιών με αυτά του κατόχου της χρησιμοποιηθείσας πιστωτικής κάρτας αλλά και για οποιονδήποτε άλλο λόγο κριθεί από την εταιρεία απαραίτητο στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών. Κάθε εξαργύρωση στο πλαίσιο του προγράμματος επιβράβευσης πελατών και των εκπτωτικών κουπονιών ακολουθεί τους όρους που ισχύουν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και για τους οποίους μπορεί να ενημερώνεται ο πελάτης επικοινωνώντας με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στον αριθμό +30 215 2159200. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων που εφαρμόζονται χωρίς άλλου είδους ενημέρωση.

Η επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της όποιας ενημέρωσης απαιτείται δυνάμει των παρόντων όρων, μεταξύ της εταιρείας και των χρηστών του Website πραγματοποιείται έγκυρα κατά κανόνα με ηλεκτρονικά μέσα και συγκεκριμένα μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει γνωστοποιήσει ο χρήστης στο website για το σκοπό αυτό. Κάθε χρήστης οφείλει να γνωστοποιεί στο website τα αληθή του στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης έγκυρης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της οποίας είναι ο νόμιμος χρήστης. Επισημαίνεται ότι η γνωστοποίηση λανθασμένων, ανακριβών ή και ψευδών στοιχείων επικοινωνίας μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία ή και άρνηση παροχής της επιλεγμένης υπηρεσίας αγαθού ή και σε αποκλεισμό του συγκεκριμένου χρήστη από την χρήση του Website ή και των υπηρεσιών του website και παράλληλη ευθύνη του χρήστη για την αποπληρωμή της χωρίς να αποκλείεται περαιτέρω ευθύνη για αποζημίωση.

Η εταιρεία δεν εγγυάται την ορθότητα, ακρίβεια και σαφήνεια των πληροφοριών που αναρτώνται στο Website, συμπεριλαμβανομένων των τιμών των αγαθών, δεδομένου ότι οι πληροφορίες αυτές της παρέχονται προς δημοσίευση από τρίτα μέρη, και η επιβεβαίωσή ή/και ο έλεγχος αυτών από την εταιρεία ως προς τα ανωτέρω δεν είναι και δεν θα μπορούσε να είναι εφικτός. Για το λόγο αυτό το η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά, διατηρεί δε το δικαίωμα να προβεί αζημίως σε διορθώσεις, επικαιροποιήσεις ή και όποιες άλλες μεταβολές στις εν λόγω πληροφορίες, ακόμη και στην περίπτωση που η διόρθωση, η επικαιροποίηση ή μεταβολή αφορά ή και επηρεάζει εκκρεμείς παραγγελίες. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των χρηστών ή και οποιουδήποτε τρίτου για άμεση ή έμμεση ζημία, διαφυγόντα κέρδη, απώλεια εσόδου ή κέρδους, απώλεια ευκαιρίας, απώλεια ή καταστροφή δεδομένων και εν γένει για οποιουδήποτε είδους θετική ή αποθετική ζημία η οποία οφείλεται ή αφορά στην πρόσβαση ή/ και χρήση του Website και τα αγαθά που αποκτήθηκαν μέσω αυτού.

Κάθε χρήστης δύναται να επικοινωνήσει με το website ηλεκτρονικά με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@gvfurniture.gr αλλιώς τηλεφωνικά επικοινωνώντας με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στον αριθμό +30 215 2159200. Οι σχέσεις μεταξύ χρηστών και website διέπονται από και ερμηνεύονται δυνάμει του Ελληνικού Δικαίου, αποκλειστικά δε αρμόδια για την επίλυση της όποιας διαφοράς σχετικά είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.